มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดี กับผู้สำเร็จการศึกษาทุนมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดี กับศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล
August 15, 2018
โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 21 (MU-SUP#21)
August 16, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดี กับผู้สำเร็จการศึกษาทุนมหิดล

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดลขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาทุนมหิดล ที่เป็นผู้มีความสามารถขั้นสูงทางด้านวิชาการ และมีศักยภาพกลับมาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล และสร้างประโยชน์ด้านวิชาการ ได้แก่
1. อาจารย์จักรกฤษ เจริญสุข สังกัดวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ สาขาวิชา Music Performance จาก College of Music, University of Northern Colorado ประเทศสหรัฐอเมริกา ศึกษาด้วยทุนมหิดลระหว่าง มกราคม พ.ศ. 2554 – ธันวาคม พ.ศ. 2558 รวมระยะเวลา 5 ปี
2. อาจารย์สุธาทิพย์  ถิรคุณโกวิท สังกัดคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชา Second Language Studies with the concentration in language testing and course evaluation ณ Purdue University ประเทศสหรัฐอเมริกา ศึกษาด้วยทุนมหิดลระหว่าง สิงหาคม พ.ศ. 2554 – กรกฎาคม พ.ศ. 2559 รวมระยะเวลา 5 ปี
3) อาจารย์พรรษกร ตันรัตนะ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา Cellular and Molecular Pathology ณ The University of Wisconsin-Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา ศึกษาด้วยทุนมหิดลระหว่าง มิถุนายน พ.ศ. 2555 – พฤษภาคม พ.ศ. 2560 รวมระยะเวลา 5 ปี

Recent post