มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการจัดอันดับดีที่สุดในประเทศไทยจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยล่าสุดของ The CWTS Leiden Ranking 2018

กิจกรรม Mahidol Core Values ผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 21 (MU-SUP#21)
August 20, 2018
นศ.มหิดล อินเตอร์ คว้า 2 รางวัลใหญ่จากเวที Asian Science Camp 2018
August 21, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการจัดอันดับดีที่สุดในประเทศไทยจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยล่าสุดของ The CWTS Leiden Ranking 2018

ranking

Centre for Science and Technology Studies แห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ (หรือ Centrum voor Wetenschap-en Technologie Studies) ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย The CWTS Leiden Ranking ประจำปี 2561 ทางเว็บไซต์ http://www.leidenranking.com โดยพิจารณาจากจำนวนผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วโลก จำนวน 938 มหาวิทยาลัย โดย Clarivate Analytics ทำการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลผลงานวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์ในวารสารวิชาการชั้นนำในฐานข้อมูล Web of Science ระหว่างปี 2556 – 2559 ซึ่งคิดตามสัดส่วนของผลงานของแต่ละมหาวิทยาลัยที่ปรากฏในวารสารและมีการอ้างอิงมากที่สุด โดยกำหนดหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด 7 ด้าน คือ 1) Publications 2) Size-dependent vs. size-independent indicators 3) Impact indicators 4) Collaboration indicators 5) Counting method 6) Trend analysis และ 7) Stability intervals

ในปี 2561 มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการจัดอันดับที่ดีที่สุดของประเทศไทยในกลุ่มสาขาด้าน All Sciences กลุ่มสาขาวิชา Biomedical and health sciences และสาขาวิชา Life and earth sciences

Recent post