สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว จัดกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
August 7, 2018
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมการจัดงาน Thailand Social Expo 2018 Brighter Future Stronger People
August 7, 2018

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดงานมัชฌิมนิเทศนักศึกษา “มอบเสื้อกาวน์” ประจำปีการศึกษา 2561

gw11

6 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานมัชฌิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 25561 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเทคนิคการแพทย์และสาขารังสีเทคนิค โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กุลชาติ จังภัทรพงศา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ กล่าวต้อนรับนักศึกษา และร่วมบรรยายให้ความรู้เรื่อง “การอยู่ร่วมกันในบ้านเทคนิคการแพทย์ MUMT” พร้อมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์. ดร.วิลาสินี สุวรรณจ่าง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาสุขภาวะ สวัสดิภาพและความปลอดภัย จากนั้นอาจารย์ ดร. เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ ได้บรรยายเพิ่มเติมแก่นักศึกษาในหัวข้อ “สมรรถนะนักเทคนิคการแพทย์ในระดับอาเซียน” ซึ่งในเวลาต่อมาคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ได้ทำพิธีมอบเสื้อกาวน์ พร้อมมอบของที่ระลึก เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการก้าวสู่วิชาชีพ และให้นักศึกษาทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญและรับรู้บทบาทหน้าที่ความผิดชอบในวิชาชีพ ของการเป็นนักเทคนิคการแพทย์และและนักรังสีเทคนิค ที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบอาชีพอย่างแท้จริง

Recent post