คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดงานมัชฌิมนิเทศนักศึกษา “มอบเสื้อกาวน์” ประจำปีการศึกษา 2561

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว จัดกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
August 7, 2018
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมการจัดงาน Thailand Social Expo 2018 Brighter Future Stronger People
August 7, 2018

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดงานมัชฌิมนิเทศนักศึกษา “มอบเสื้อกาวน์” ประจำปีการศึกษา 2561

gw11

6 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานมัชฌิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 25561 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเทคนิคการแพทย์และสาขารังสีเทคนิค โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กุลชาติ จังภัทรพงศา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ กล่าวต้อนรับนักศึกษา และร่วมบรรยายให้ความรู้เรื่อง “การอยู่ร่วมกันในบ้านเทคนิคการแพทย์ MUMT” พร้อมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์. ดร.วิลาสินี สุวรรณจ่าง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาสุขภาวะ สวัสดิภาพและความปลอดภัย จากนั้นอาจารย์ ดร. เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ ได้บรรยายเพิ่มเติมแก่นักศึกษาในหัวข้อ “สมรรถนะนักเทคนิคการแพทย์ในระดับอาเซียน” ซึ่งในเวลาต่อมาคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ได้ทำพิธีมอบเสื้อกาวน์ พร้อมมอบของที่ระลึก เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการก้าวสู่วิชาชีพ และให้นักศึกษาทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญและรับรู้บทบาทหน้าที่ความผิดชอบในวิชาชีพ ของการเป็นนักเทคนิคการแพทย์และและนักรังสีเทคนิค ที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบอาชีพอย่างแท้จริง

Recent post