พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหิดลกับ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
August 4, 2018
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยหิดล
August 5, 2018

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหิดลกับ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

DD750736-FE85-4A05-B37C-193269346241

วันที่ 4 สิงหาคม 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล กับ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) โดยมี ดร. นพดล  เด่นดวง ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ร่วมลงนามในครั้งนี้ และมี รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญศรี  มิตรภานนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผศ.ดร. ทรงศรี ตั้งศรีไพโรจน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ ดร.ศุจิกา  ศรีนันทกุล รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสื่อดิจิตอลและการเรียนรู้ นางสาวสุญาดา  เฮงชัยโย รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม และดร. กมลชนก ภาคภูมิ หัวหน้าโครงการ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โดยพิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ ในการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อพัฒนามาตรฐานของนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับที่สูงขึ้น เพิ่มขีดความสามารถของนักเรียน สู่สังคมอิเล็กทรอนิกส์ ในศตวรรษที่ 21 และประชาคมอาเซียน ให้เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล และสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านการวิจัย และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post