พิธีปิดการอบรมหลักสูตร “สถิติขั้นสูงและการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยด้านสาธารณสุข”

การประชุมเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัยคลัสเตอร์ดิจิทัล ครั้งที่ 2/2561
August 31, 2018
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล ได้รับรางวัล “ห้องปฏิบัติการดีเด่นในการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ”
August 31, 2018

พิธีปิดการอบรมหลักสูตร “สถิติขั้นสูงและการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยด้านสาธารณสุข”

F365EF06-D441-42F0-B762-AFC280166102

วันที่ 31 สิงหาคม 2561 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตร “สถิติขั้นสูงและการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยด้านสาธารณสุข” พร้อมทั้งมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุม 2106 อาคารฝึกอบรม สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โครงการอบรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้และทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติขั้นสูง สามารถนำไปใช้ปฎิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับความต้องการขององค์กรต่อไป

Recent post