งานประชุมวิชาการ International Symposium on Neuroscience and Global Health 2018

กิจกรรมผู้ปกครองพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561
August 7, 2018
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว จัดกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
August 7, 2018

งานประชุมวิชาการ International Symposium on Neuroscience and Global Health 2018

global01

6 – 8 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยมหิดล โดย บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะวิทยาศาสตร์ และ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ กระทรวงการต่างประเทศ จัดงานประชุมวิชาการ “International Symposium on Neuroscience and Global Health 2018” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับความรู้ และประสบการณ์จากอาจารย์ชาวต่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาศาสตร์ รวมถึงเพื่อสนับสนุนให้คณาจารย์ของหลักสูตรฯ ได้ทำการวิจัยร่วมกับอาจารย์ชาวต่างชาติจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยหมุนเวียนสถานที่และหัวข้อการบรรยายให้มีความแตกต่างกัน สำหรับสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล จัดในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณสิรินทร์ พิบูลนิยม อาคารสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post