พิธีมอบรางวัลคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตติ์ ประจำปีการศึกษา 2560

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล จัดงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2561 เรื่อง “SMART Organization for Sustainability : องค์กรอัจฉริยะเพื่อความยั่งยืน”
September 6, 2018
สถาบันฯเด็ก จัดกิจกรรมมหัศจรรย์แห่งนิทาน ตอนสถาบันเด็กสานรัก ครั้งที่ 23
September 6, 2018

พิธีมอบรางวัลคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตติ์ ประจำปีการศึกษา 2560

MT_13

5 กันยายน 2561 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล “คุณธรรม-จริยธรรมดีเด่น มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตติ์ ประจำปีการศึกษา 2560” จัดโดยสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย และมูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์ วีกูล วีรานุวัตติ์ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อมอบให้กับนักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ ที่ใช้หลักคุณธรรมและจริยธรรมในการดำรงชีวิต มีความประพฤติที่ดีงามเหมาะสม สำหรับการเป็นนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ที่พึงประสงค์ และเพื่อยกย่องนักศึกษาที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชน ในเรื่องความพอเพียงการมีวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงมีจิตอาสา ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และ ศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ประธานมูลนิธิเทคนิคการแพทย์ ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตติ์ ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน โดยปีนี้นักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล ได้แก่นางสาวนันทพร บุญกอง นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล ได้แก่นายฐิติพันธ์ จงโชติชัชวาลย์ นักศึกษาคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนางสาวโชษิตา หน่อแก้ว นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

และในโอกาสเดียวกันหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติบรรยายปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของบัณฑิตไทยในยุค 4.0” โดยการบรรยายในครั้งนี้ท่านได้ส่งเสริมเรื่องคุณธรรมการใช้ชีวิต การเสียสละ และส่งเสริมให้รักชาติบ้านเมือง โดยนำพระราชปณิธาน และพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ มายึดเป็นแนวทางปฏิบัติ ให้ประชาชนรวมถึงชาวเทคนิคการแพทย์ ทุก ๆ คน ให้มีจิตสำนึกในการปฏิบัติตาม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน

Recent post