คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล จัดงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2561 เรื่อง “SMART Organization for Sustainability : องค์กรอัจฉริยะเพื่อความยั่งยืน”

พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้สอนเเบดมินตันขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 35”
September 6, 2018
พิธีมอบรางวัลคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตติ์ ประจำปีการศึกษา 2560
September 6, 2018

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล จัดงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2561 เรื่อง “SMART Organization for Sustainability : องค์กรอัจฉริยะเพื่อความยั่งยืน”

QualityFair2018_10

6 กันยายน 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2561 เรื่อง “SMART Organization for Sustainability :องค์กรอัจฉริยะเพื่อความยั่งยืน” จัดโดย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นเกียรติโดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร และโถงอาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในงานมีการแสดงนิทรรศการงานพัฒนาคุณภาพ รางวัลนวัตกรรมโครงการติดดาว KM Award และ R2R Award บรรยายพิเศษ เรื่อง “SMART Organization for Sustainability : องค์กรอัจฉริยะเพื่อความยั่งยืน” โดย อาจารย์กฤษณ์ รุยาพร CEO-Asia Pacific Innovation Center Co.,Ltd. & Co-Founder Well-Being Leadership Academy ไร่ใจยิ้ม กาญจนบุรี พิธีมอบรางวัลบุคคลคุณภาพประจำปี 2560 การบรรยาย เรื่อง “Siriraj Quality Management towards SMART Organization” โดย ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดวงมณี เลาหประสิทธิพร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “Siriraj Smart Hospital” โดย นางสาวกมลวันทน์ สุขสุเมฆ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอช แล็บ จำกัด ผู้แทนจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

งานมหกรรรมคุณภาพ (Quality Fair) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศความคิดสร้างสรรค์อันก่อให้เกิดนวัตกรรมต่างๆ ตลอดจนสร้างความมีส่วนร่วมของการทำงานเป็นทีม ทั้งภายในหน่วยงานและข้ามสายงานให้มีการพัฒนาร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เกิดการเรียนรู้ไปด้วยกัน อันจะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนศิริราชสู่ความเป็นเลิศ

ในส่วนของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยกองพัฒนาคุณภาพ จะจัดงาน Mahidol Quality Fair 2018 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ภายใต้หัวข้อ  “Valuing People :  คุณค่าคน  คุณค่างาน”  เพื่อแสดงการพัฒนางานจากบุคลากรของมหาวิทยาลัย ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพงานไปพร้อมๆ กับการพัฒนาบุคลากร โดยเป็นพื้นที่แห่งความคิดริเริ่ม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี สร้างแรงบันดาลใจ และยังเป็นพื้นที่แห่งความภาคภูมิใจของประชาคมมหิดล ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ www.qd.mahidol.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานโครงการมหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล กองพัฒนาคุณภาพ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 0-2849-6062-5 โทรสาร 0-2849-6061

Recent post