คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ College of Liberal Arts and Social Sciences, National Taiwan University of Science and Technology

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี ที่ได้รับแต่งตั้งจากองค์การอนามัยโลกให้เป็นศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลก เพื่อการป้องกันและดูแลด้านพิษวิทยา
September 26, 2018
สถาบันฯเด็ก จัดการประชุมเสวนา “การศึกษาพัฒนาด้านการบ่งชี้ด้านการคุ้มครองทางสังคมด้านเด็กและเยาวชน”
September 26, 2018

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ College of Liberal Arts and Social Sciences, National Taiwan University of Science and Technology

Image_b5d7fff

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและวิเทศสัมพันธ์และประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ และรองศาสตราจารย์ ดร. ทรงศรี สรณสถาพร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์และประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (นานาชาติ) ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ College of Liberal Arts and Social Sciences, National Taiwan University of Science and Technology โดย Chair Professor Dr. Gwo-Jen Hwang คณบดี และ Professor Dr. Shao-Ting Alan Hung หัวหน้าภาควิชา Applied Foreign Languages โดยการลงนามครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย แลกเปลี่ยนคณาจารย์ และแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลและ Graduate Institute of Digital Learning and Education และ Department of Applied Foreign Languages, College of Liberal Arts and Social Sciences, National Taiwan University of Science and Technology ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561

Recent post