สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา จัดวงเสวนาวิชาการระดับชาติว่าด้วย “แนวทางยับยั้งและป้องกันอาชญากรรมรุนแรงต่อเพื่อนมนุษย์: พิจารณาบริบทความรุนแรงและความเป็นไปได้ในการนำใช้ปทัสถาน R2P ในไทย”

การประชุมวิชาการประจำปีเครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
September 21, 2018
พิธีเปิด MaSHARES co-working Space @ PH
September 21, 2018

สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา จัดวงเสวนาวิชาการระดับชาติว่าด้วย “แนวทางยับยั้งและป้องกันอาชญากรรมรุนแรงต่อเพื่อนมนุษย์: พิจารณาบริบทความรุนแรงและความเป็นไปได้ในการนำใช้ปทัสถาน R2P ในไทย”

2018_09_21 #1_2

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับ Asia Pacific Center for Responsibility to Protect, University of Queensland และภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดวงเสวนาวิชาการระดับชาติว่าด้วย “แนวทางยับยั้งและป้องกันอาชญากรรมรุนแรงต่อเพื่อนมนุษย์: พิจารณาบริบทความรุนแรงและความเป็นไปได้ในการนำใช้ปทัสถาน R2P ในไทย” (National Dialogue on Atrocities Prevention: Locating Violence and Possibilities for Application of R2P in the Thai Context) โดยมี ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช ผู้อำนวยการสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงาน ร่วมกับ ดร.ปราณี ทิพย์รัตน์ ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Dr. Noel Morada ผู้อำนวยการ (ระดับภูมิภาค) ศูนย์แห่งเอเชียแปซิฟิกเพื่อหลักความรับผิดชอบในการปกป้องโดยรัฐ (Asia Pacific Centre for the Responsibility to Protect – APR2P) มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์, ออสเตรเลีย ทั้งนี้เพื่อสร้างพื้นที่ในการพูดคุยแลกเปลี่ยน ทำความเข้าใจและถกเถียงเกี่ยวกับหลักความรับผิดชอบในการปกป้องต่อพลเมืองของรัฐ (R2P) ประเด็นความเชื่อมโยงและข้อท้าทายต่างๆ ระหว่างปทัสถาน R2P ต่อประเด็นสิทธิมนุษยชนและความรุนแรงในประเทศไทย การแสดงหาความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในการป้องกันยับยั้งอาชญากรรมความรุนแรงต่อเพื่อมนุษย์ในประเทศไทย ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

Recent post