คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล เข้าร่วมประชุมงานวิชาการ The 29th South East Association for Dental Education (SEAADE) Meeting

มหกรรม “ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปประเทศ”
September 11, 2018
พิธีมอบรางวัลประกวดภาพถ่าย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561
September 12, 2018

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล เข้าร่วมประชุมงานวิชาการ The 29th South East Association for Dental Education (SEAADE) Meeting

dent-meeting11_4

ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ศาสตราจารย์คลินิก ทพ. พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ ที่ปรึกษาคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์, รองศาสตราจารย์ ดร. ฤดี สุราฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทพญ. วรางคณา ชิดช่วงชัย รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ. ภัทรวดี ลีลาทวีวุฒิ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษานานาชาติ คณะทันตแพทยศาสตร์ เข้าร่วมการประชุม The 29th South East Association for Dental Education (SEAADE) Meeting และ 32nd International Association for Dental Research Southeast Asian Division (IADR-SEA) ณ Ariyana Danang Exhibition & Convention Center, Da Nang การประชุมฯ ครั้งนี้ จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 11-14 กันยายน 2561 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

Recent post