พิธีไหว้ครูนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2561

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง ม.มหิดล กับ ม.เกษตรศาสตร์และสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)
September 12, 2018
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร ในสำนักงานอธิการบดี “แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นด้วยการพัฒนางานประจำ (From routine to expert)”
September 13, 2018

พิธีไหว้ครูนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2561

waikru19

วันที่ 13 กันยายน 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีไหว้ครูนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2561 พร้อมถวายพานดอกไม้หน้าพระบรมรูปจำลองสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก จากนั้น ผู้แทนนักศึกษากล่าวนำนักศึกษาขอขมาต่อคณาจารย์  โดยมี รองอธิการบดี  ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี  รองคณบดีและอาจารย์ ร่วมในงานพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ในโอกาสนี้  ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวให้พรและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ โดยมีใจความว่า “ครู” คือ ผู้ที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม ความรู้ เป็นผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการคือ “ผู้ให้” ซึ่งจิตวิญญาณของความเป็นครู ประกอบด้วยคุณ 3 ประการ คือ ปัญญาธิคุณกรุณาธิคุณ และบริสุทธิคุณ  พร้อมใจกันปวารณาตนรับการถ่ายทอดวิชาการความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ  มานะ  อดทน เพื่อให้บรรลุจุดหมายปลายทางของการศึกษาที่ตั้งใจไว้ ในส่วนของ “ศิษย์” ก็มีหน้าที่ที่จะต้องตั้งใจร่ำเรียนด้วยความเอาใจใส่ทำความเข้าใจเราสิ่งที่ได้มาจากการอบรมสั่งสอนและนำไปปฏิบัติเพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์อันประกอบด้วย เป็นคนดี มีปัญญา นำพาสุขและเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไป

จากนั้น ประธานได้เจิมหนังสือ และรับพานธูปเทียนและพานดอกไม้จากผู้แทนสโมสรนักศึกษาและผู้แทนสภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post