ม.มหิดล รับประกาศนียบัตรในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน 2561″

สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา ให้การต้อนรับผู้แทนจากองค์กรต่อต้านสารต้องห้ามโลก WADA
September 19, 2018
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
September 20, 2018

ม.มหิดล รับประกาศนียบัตรในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน 2561″

gw3

วันที่ 19 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดลรับมอบประกาศนียบัตรในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน ประจำปี 2561” โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ ในโอกาสนี้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟรุตพริ้นท์องค์กรด้วย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญศรี มิตรภานนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้ารับมอบประกาศนียบัตร

รศ.ดร.กิติกร กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ทำการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ทั้ง 14 ท่าน ว่ามีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปริมาณเท่าใด จากนั้น เราจึงทำการชดเชยก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมา โดยใช้กิจกรรมที่เป็นพลังงานทางเลือกใหม่ และไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การสหประชาชาติ ว่าเป็นกิจกรรมที่ช่วยลด และทดแทนก๊าซเรือนกระจกที่เราปล่อยไปได้ เช่น การใช้พลังงานทางเลือก การใช้ก๊าซชีวภาพต่างๆ ฯลฯ ซึ่งหมายความว่า ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมหิดลไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเลย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จึงได้มอบประกาศนียบัตรฉบับนี้ให้ เพื่อแสดงว่า ทีมผู้บริหารของ ม.มหิดล เป็นบุคคลที่ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก และในอนาคต มหาวิทยาลัยมหิดลจะมีการขยายไปในระดับคณบดีและส่วนงานด้วย เพื่อให้เกิดเป็นภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในการช่วยลดภาวะโลกร้อนต่อไป

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน: อบก.) จัดงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน ประจำปี 2561” ขึ้น เพื่อเชิดชูเกียรติ ผู้ประกอบการและภาคส่วนต่างๆ ที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ ภายในงานมีกิจกรรมการมอบประกาศนียบัตรแก่บุคคล ชุมชน องค์กร และผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อนที่ อบก. ให้การรับรองใช้เครื่องหมายกิจกรรมชดเชยคาร์บอน นอกจากนี้ ยังมีการแสดงนิทรรศการจากผู้ประกอบการที่มีส่วนร่วมในการลดโลกร้อน จากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในครั้งนี้ด้วย

Recent post