การบรรยายเรื่อง “การพัฒนาระบบการจัดการและการดำเนินการอย่างก้าวกระโดดเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ” ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล ร่วมกับ UNICEF จัดการประชุมเสวนา เรื่อง “สะพานเชื่อมโยงไปสู่อนาคตอันสดใส : การจัดการศึกษาโดยใช้ภาษาแม่สำหรับเด็กชาติพันธุ์ในประเทศไทย”
September 7, 2018
ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติรับการตรวจ เพื่อขอต่ออายุด้านการวิจัย จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
September 7, 2018

การบรรยายเรื่อง “การพัฒนาระบบการจัดการและการดำเนินการอย่างก้าวกระโดดเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ” ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

aun1

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายเรื่อง “การพัฒนาระบบการจัดการและการดำเนินการอย่างก้าวกระโดดเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ” ให้กับบุคลากรทุกระดับของคณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ให้การต้อนรับ สำหรับการบรรยายในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านการประกันคุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA/EdPEx) ณ ห้องสงวนสุข ฉันทวงศ์ (1111) ชั้น 11 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย

Recent post