ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติรับการตรวจ เพื่อขอต่ออายุด้านการวิจัย จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

การบรรยายเรื่อง “การพัฒนาระบบการจัดการและการดำเนินการอย่างก้าวกระโดดเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ” ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
September 7, 2018
มหิดลอินเตอร์จับมือทำ MOU กับรร.มัธยมชั้นนำทั่วประเทศ
September 7, 2018

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติรับการตรวจ เพื่อขอต่ออายุด้านการวิจัย จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

C5592970-2F99-45AC-BEF9-535911FD949B

วันที่ 4-6 กันยายน 2561 สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้เข้าตรวจสอบซ้ำ (Re-inspection) ตามที่ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แจ้งเพื่อขอต่ออายุหน่วยงานการศึกษาวิจัย/พัฒนาที่ดำเนินการสอดคล้องตามหลักการ OECD GLP โดยมี คณะผู้ตรวจสอบ ประกอบด้วย ดร.สุมล ปวิตรานนท์ และ ดร.บุษราวรรณ ศรีวรรธนะ นอกจากนี้ยังมีคณะผู้ติดตามประกอบไปด้วย Mr. Rob Jaspers, Mr.Guido Jacobs, Ms.Ekta Kapoor ผู้แทนจาก OECD ศ.ดร.ประมวญ เทพชัยศรี นางสาวจินตนา ศรีวงษา ผู้เชี่ยวชาญแปลภาษาต่างประเทศ นางสาวภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ นายแพทย์อาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (GLP Manager) และนางสาวธัญญารัตน์ สุขสมบูรณ์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ นับเป็นก้าวที่สำคัญในการดำเนินงานด้าน OECD GLP ให้มีความต่อเนื่อง ในการให้บริการทดสอบความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่มีความน่าเชื่อถือสูง ตามหลักการ OECD GLP ของผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นการส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งในการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศไทยต่อไป

Recent post