มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับ Prof. Dr. Dean Jamison แห่ง Institute for Global Health Sciences, San Francisco, USA

พิธีมอบครุยวิทยฐานะแก่ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2560
September 18, 2018
สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา ให้การต้อนรับผู้แทนจากองค์กรต่อต้านสารต้องห้ามโลก WADA
September 19, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับ Prof. Dr. Dean Jamison แห่ง Institute for Global Health Sciences, San Francisco, USA

S_8593434654615

วันที่ 19 กันยายน 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Dean Jamison ซึ่งเป็นอาจารย์อาคันตุกะจาก Institute for Global Health Sciences, University of California, San Francisco สหรัฐอเมริกา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. อุษา ฉายเกล็ดแก้ว ประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (HTA) พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำหลักสูตร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำเข้าพบเพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน โดยเฉพาะการพัฒนาหลักสูตรและการพัฒนานักศึกษาท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษใหม่ ณ ห้องวีไอพี ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post