พิธีมอบครุยวิทยฐานะแก่ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2560
September 18, 2018
สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา ให้การต้อนรับผู้แทนจากองค์กรต่อต้านสารต้องห้ามโลก WADA
September 19, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับ Prof. Dr. Dean Jamison แห่ง Institute for Global Health Sciences, San Francisco, USA

Recent post