วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประกวดการเล่าเรื่องด้วยภาษามือไทยสำหรับคนพิการทางการได้ยิน ครั้งที่ 15 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมออกศูนย์ทันตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
September 27, 2018
มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
September 28, 2018

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประกวดการเล่าเรื่องด้วยภาษามือไทยสำหรับคนพิการทางการได้ยิน ครั้งที่ 15 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

award05

ในระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2561 วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประกวดการเล่าเรื่องด้วยภาษามือไทยสำหรับคนพิการทางการได้ยิน ครั้งที่ 15 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนับสนุนโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และ ในวันที่ 28 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการฝ่ายการคลัง ได้กล่าวเปิดงาน จากนั้นการแสดงเปิดงานด้วยเพลงภาษามือ “รางวัลของครู” เป็นการแสดงร่วมกันระหว่าง ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและผู้ที่มีการได้ยิน จากวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล อีกทั้งภายในงานยังมีกิจกรรมการแสดงและการแข่งขันต่างๆมากมาย อาทิเช่น การตอบปัญหาจากการดู เรื่องเล่าด้วยภาษามือ การเล่าเรื่องด้วยภาษามือจากภาพที่กำหนดให้ การเล่าเรื่องด้วยภาษามือตามวัฒนธรรมของคนหูหนวก การประกวดการแสดงลีลาภาษามือประกอบเพลงเพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และประกวดการแสดงลีลาภาษามือประกอบเพลงทั่วไป ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จ.นครปฐม เนื่องจากภาษามือเป็นภาษาหนึ่ง ที่มีโครงสร้างทางภาษาและไวยากรณ์เป็นของตนเอง เช่นเดียวกับภาษาอื่นๆ ภาษามือเป็นภาษาแรกหรือภาษาที่หนึ่งของคนหูหนวก เป็นภาษาที่ใช้ในชุมชนคนหูหนวก ซึ่งคนหูหนวกใช้ภาษามือในการแสดงความคิดความรู้สึก การรับรู้ ข้อมูลข่าวสาร และเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ

Recent post