พิธีเปิดโครงการ “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนด้วยทักษะทางวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี”

การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Chinese Philosophy Applied in Thai Society”
September 5, 2018
วิศวะ ม.มหิดล เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 41 ครั้งที่ 1 พร้อมต้อนรับ รมต.กท.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
September 5, 2018

พิธีเปิดโครงการ “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนด้วยทักษะทางวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี”

stem7

วันที่ 5 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนด้วยทักษะทางวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี” เรื่อง การเรียนรู้แบบ STEM Education กิจกรรม “การแข่งขันฝึกปฏิบัติการด้านออกแบบบ้านอัจฉริยะ (Smart Home) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย บำรุงศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม กล่าวถึงที่มา และวัตถุประสงค์ของโครงการ ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โดยมีโรงเรียนเครือข่าย และโรงเรียนในพื้นที่ เข้าร่วมจำนวน 10 โรงเรียน ซึ่งนักเรียนทุกคนจะได้เรียนรู้เรื่องการออกแบบและถ่ายทอดความรู้รวมถึงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เชิงวิศวกรรมและเทคโนโลยี พร้อมทั้งได้ลงมือปฎิบัติงานจริง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเพื่อนต่างโรงเรียนอีกด้วย

Recent post