การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Chinese Philosophy Applied in Thai Society”

การประชุม The 10th AUN-ACTS Steering Committee ณ มหาวิทยาลัย Ateneo de Manila ประเทศฟิลิปปินส์
September 4, 2018
พิธีเปิดโครงการ “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนด้วยทักษะทางวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี”
September 5, 2018

การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Chinese Philosophy Applied in Thai Society”

society3

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษและต้อนรับและกล่าวเปิดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ปรัชญาจีนประยุกต์ในสังคมไทย” (Chinese Philosophy Applied in Thai Society) เป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทยในมิติต่างๆ มากขึ้น โดยทั้งนี้มี รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร แย้มนิล รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.อริศรา เล็กสรรเสริญ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ และรองศาสตราจารย์ ดร.ทวีวัฒน์ ปุณฑริกวิวัฒน์ ให้การต้อนรับ การบรรยายพิเศษนี้เป็นหนึ่งในการจัดอบรมทักษะทางวิชาการ (One Tear Training Program of Academic Soft Skills) ของโครงการจัดตั้งศูนย์จีนศึกษา ณ ห้องกันภัยมหิดล อาคารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 1 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

Recent post