การประชุม The 10th AUN-ACTS Steering Committee ณ มหาวิทยาลัย Ateneo de Manila ประเทศฟิลิปปินส์

สถาบันฯเด็ก ออกบูธกิจกรรมงานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2561
September 4, 2018
การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Chinese Philosophy Applied in Thai Society”
September 5, 2018

การประชุม The 10th AUN-ACTS Steering Committee ณ มหาวิทยาลัย Ateneo de Manila ประเทศฟิลิปปินส์

aun1

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย นายชานน ศรีบูรพาภิรมย์ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาการศึกษา กองบริหารการศึกษา เข้าร่วมประชุม The 10th AUN-ACTS Steering Committee ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2561 ที่ มหาวิทยาลัย Ateneo de Manila ประเทศฟิลิปปินส์

ในการประชุมดังกล่าวนี้ มีวาระที่สำคัญในเรื่องการพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยสมาชิกในเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน โดยการประชุมมีการกล่าวถึงผลการผลักดันให้เกิดการเคลื่อนย้ายนักศึกษา รายวิชาในการเคลื่อนย้ายนักศึกษา ระบบ ACTS Integrated System และแผนการดำเนินการของสำนักงานเลขานุการ AUN-ACTS สำหรับปี 2019-2020

Recent post