การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล กับ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
September 25, 2018
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล
September 25, 2018

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA

001

25 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน The 121st AUN Quality Assessment at Program Level จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนา คชเสนี รักษาการประธานคณะกรรมการ สำนักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (Acting Chairperson of AUN-QA Council) กล่าวถึงกระบวนการการตรวจประเมิน โดยมี ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี รองคณบดี ประธานหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุม 910 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่ง The 121st AUN Quality Assessment at Program Level จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 26 กันยายน 2561 โดยในมหาวิทยาลัยมหิดล มีหลักสูตรเข้ารับการตรวจประเมิน จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่

  1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาดคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  2. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  3. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำบัด คณะกายภาพบำบัด

ซึ่งคณะกรรมการตรวจประเมิน (AUN – QA Assessors) พร้อมด้วย AUN-QA Trainee จำนวน 30 ท่าน จาก 7 ประเทศ ร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจประเมินหลักสูตร และนำเสนอผลการตรวจประเมินด้วยวาจาในวันที่ 27 กันยายน 2561 นี้

Recent post