สถาบันฯเด็ก จัดการประชุมเสวนา “การศึกษาพัฒนาด้านการบ่งชี้ด้านการคุ้มครองทางสังคมด้านเด็กและเยาวชน”

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ College of Liberal Arts and Social Sciences, National Taiwan University of Science and Technology
September 26, 2018
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดลจัดอบรมหลักสูตรเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง สาขาจุลชีววิทยาคลินิก แขนงวิชาแบคทีเรียดื้อยา รุ่นที่ 2
September 26, 2018

สถาบันฯเด็ก จัดการประชุมเสวนา “การศึกษาพัฒนาด้านการบ่งชี้ด้านการคุ้มครองทางสังคมด้านเด็กและเยาวชน”

c1

เมื่อวันพุธที่ 26 กันยายน 2561  รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ร่วมกับ ดร.จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์ ผู้อำนวยการ สถาบันรามจิตติ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและผู้ทรงคุณวุฒิ ทางด้านเด็กและเยาวชน จัดการประชุมเสวนา “การศึกษาพัฒนาด้านการบ่งชี้ด้านการคุ้มครองทางสังคมด้านเด็กและเยาวชน” ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย วัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตัวบ่งชี้ไปสู่การทำงานคุ้มครองทางสังคมด้านเด็ก ทำให้เชื่อมโยงและบูรณาการงานด้านข้อมูลและการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้การคุ้มครองทางสังคมด้านเด็ก จนทำเกิดข้อเสนอเชิงนโยบายในการขยายผลและต่อยอดการจัดทำตัวบ่งชี้เพื่อส่งเสริมการพัฒนากลไกการทำงานเพื่อการคุ้มครองทางด้านสังคมด้านเด็กและเยาวชน ณ ห้องประชุมเจริญคุณธรรม อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

Recent post