มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นที่ 1 ของประเทศไทย จากการจัดอันดับของ Times Higher Education World University Rankings 2019

3 หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ASEAN University Network Quality Assurance: AUN-QA
September 27, 2018
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ
September 27, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นที่ 1 ของประเทศไทย จากการจัดอันดับของ Times Higher Education World University Rankings 2019

time

วันที่ 26 กันยายน 2561 Times Higher Education (THE) ประกาศผลการจัดอันดับ Times Higher Education World University Rankings 2019 โดยมหาวิทยาลัยมหิดลยังคงเป็นมหาวิทยาลัยที่มีอันดับดีที่สุดของประเทศไทย ซึ่งในปีนี้อยู่ในอันดับที่ 601 – 800 ของโลก จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกกว่า 1,250 แห่ง โดยใช้ตัวชี้วัดและค่าน้ำหนัก 5 ด้าน คือ Teaching (the learning environment) ร้อยละ 30, Research (volume, income and reputation) ร้อยละ 30, Citations (research influence) ร้อยละ 30, International outlook (staff, students and research) ร้อยละ 7.5 และ Industry income (knowledge transfer) ร้อยละ 2.5 ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลยังมีอันดับที่ดีที่สุดในไทยในตัวชี้วัดด้าน Teaching, Citations และ International Outlook อีกด้วย

นอกจากนี้ยังมีมหาวิทยาลัยไทยอีก 13 แห่ง ที่ได้รับการจัดอันดับในครั้งนี้ ดังนี้ อันดับที่  801 – 1000 ได้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  อันดับที่ 1001+ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2019/world-ranking

Recent post