พิธีเปิดพระบรมสาทิสลักษณ์ และพระรูปเขียนฯ ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โครงการ 50 ความดี 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล กิจกรรม Mahidol Day of Service เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2561
September 24, 2018
พิธีวางพวงมาลาเนื่องใน “วันมหิดล” 2561 ณ โรงพยาบาลศิริราช
September 24, 2018

พิธีเปิดพระบรมสาทิสลักษณ์ และพระรูปเขียนฯ ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

king03

24 กันยายน 2561 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ อดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร (รัชกาลที่ 8) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) และพระรูปเขียน สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงพัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีฯกล่าวรายงาน มีผู้ให้เกียรติร่วมงาน ได้แก่ คุณไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม คุณประเวศ อิงคดาภา ศาสตราจารย์ ดร.รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์ อดีตคณบดีฯ และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล ณ บริเวณโถงชั้น 2 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับมอบพระบรมสาทิสลักษณ์ และพระรูปเขียนของราชสกุลมหิดลทุกพระองค์ จากคุณไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และคุณประเวศ อิงคดาภา รวมจำนวน 7 ภาพ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เชิญมาประดิษฐานด้วยความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่ง “ราชสกุลมหิดล” ที่ทรงสร้างคุณูปการพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยและแผ่นดินไทย และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และน้อมรำลึกต่อราชสกุลมหิดล ชาวบัณฑิตวิทยาลัยจะได้น้อมนำแนวทางการทรงงานของทุกพระองค์ มาเป็นแบบอย่างในการดำเนินงานเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรสืบไป

Recent post