คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล จัด Nobel Laureate Lecture โดย ศาสตราจารย์ ดร. โรเบิร์ต กรับส์

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล เจรจาความร่วมมือทางด้านการศึกษา กับ Indiana University School of Dentistry
September 14, 2018
Meet the Dean วิทยาลัยศาสนศึกษา ม.มหิดล
September 14, 2018

คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล จัด Nobel Laureate Lecture โดย ศาสตราจารย์ ดร. โรเบิร์ต กรับส์

nobel1

14 กันยายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยาย เรื่อง “Academic Research to Commercial Product – Catalysis and Medical Devices” โดย ศาสตราจารย์ ดร. โรเบิร์ต กรับส์ (Professor Robert Grubbs) นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล สาขาเคมี ปี 2548 ณ ห้อง L-01 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)

ในโอกาสแห่งการครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร. โรเบิร์ต กรับส์ ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ด้านเคมี จาก The California Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นหนึ่งในผู้ได้รับรางวัลโนเบล สาขาเคมี ประจำปี 2548 ในการบรรยายหัวข้อ “Selective Olefin Metathesis Catalysts and some applications” เพื่อนำเสนอองค์ความรู้ในเรื่อง Olefin Metathesis ซึ่งถือเป็นปฏิกิริยาที่สำคัญมากในด้านเคมีอินทรีย์ และเป็นงานวิจัยที่ทำให้ ศาสตราจารย์ ดร. โรเบิร์ต กรับส์ ได้รับรางวัลโนเบล นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านวิทยาศาสตร์

ภายในงาน รศ.ดร. ปราณี ภิญโญชีพ หัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวรายงานกิจกรรมปาฐกถา Nobel Laureate ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติเนื่องในโอกาสฉลอง 60 ปี แห่งการสถาปนา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และถือได้ว่าเป็นโอกาสพิเศษที่สำคัญอย่างยิ่งของคณะที่ได้ต้อนรับศาสตราจารย์ ดร. โรเบิร์ต กรับส์ นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลสาขาเคมี ประจำปี 2548 ในการบรรยายครั้งนี้ ถือเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยล่าสุดในเรื่อง Olefin Metathesis ที่ลงลึกในรายละเอียดและช่วงเวลาของการถามตอบก็มีคำถามที่หลากหลายจากทั้งคณาจารย์ นักศึกษา และจากผู้ประกอบการธุรกิจ ถือเป็นสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าฟังอย่างยิ่ง เป็นการเปิดโอกาสใหม่ๆ ในด้านการศึกษาและการวิจัย การเชื่อมโยงจากงานวิจัยไปสู่การต่อยอดใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์ อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์ให้มีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น โดยภายหลังปาฐกถา องค์ปาฐกและคณะผู้จัดงานได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนและถ่ายภาพร่วมกัน

Recent post