โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร ในสำนักงานอธิการบดี “แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นด้วยการพัฒนางานประจำ (From routine to expert)”

พิธีไหว้ครูนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2561
September 13, 2018
พิธีทำบุญอาจารย์ใหญ่ทางสัตวแพทย์
September 13, 2018

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร ในสำนักงานอธิการบดี “แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นด้วยการพัฒนางานประจำ (From routine to expert)”

from1

วันที่ 13 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรในสำนักงานอธิการบดี “แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นด้วยการพัฒนางานประจำ (From routine to expert)” ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ 411 ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล(MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจแนวทาง หลักการพัฒนางานประจำในหน้าที่ที่ปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ และสามารถพัฒนาตนเองเพื่อไปใช้ในการเสนอขอเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยได้เชิญ บุคลากรในสำนักงานอธิการบดี ที่ได้รับการเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ได้เเก่ นางจริยา ปัญญา ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล,นายคณพศ เฟื่องฟุ้ง ผู้อำนวยการกองกฎหมาย,นางกานดา ทองกลัด กองคลัง,นายพร้อมพงศ์ ผุงเพิ่มตระกูล กองกายภาพและสิ่งเเวดล้อม มาให้ข้อมูลแลกเปลี่ยนประสบการณ์แก่ผู้เข้ารับการอบรม

Recent post