คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีทำบุญอาจารย์ใหญ่ทางสัตวแพทย์
September 13, 2018
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะศิลปศาสตร์ กับ College of Asian Languages และ College of Interpretation and Translation of Hankuk University of Foreign Studies สาธารณรัฐเกาหลี
September 14, 2018

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

tm1

13 กันยายน 2561 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีไหว้ครูให้นักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ และสาขารังสีเทคนิค ชั้นปีที่ 2, 3, 4 และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นประธานในพิธี และศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ที่ปรึกษาอาวุโส เป็นตัวแทนรับพานดอกไม้ธูป เทียนจากนักศึกษาแต่ละชั้นปี ภายในงานมีพิธีมอบโล่รางวัลเรียนดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ที่ได้ผลการเรียนตลอดหลักสูตรเป็นอันดับ 1 และ 2 ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์และสาขารังสีเทคนิค และมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาผู้มีผลงาน และกิจกรรมดีเด่นในด้านต่างๆ ในการนี้ประธานในพิธีได้ทำการเจิมหนังสือเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษา และได้มีการประกวดพานดอกไม้ ธูปเทียน โดยมีคณาจารย์เป็นผู้ตัดสิน ซึ่งในปีนี้รางวัลชนะเลิศประเภทพานดอกไม้ได้แก่พานจากนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคนิคการแพทย์ และรางวัลชนะเลิศประเภทพานธูปเทียนได้แก่ พานจากนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขารังสีเทคนิค ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post