ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินักศึกษา

ศิริราชจัดรายการพิเศษเนื่องใน “วันมหิดล” ทาง ททบ.5
September 16, 2018
ม.มหิดลเข้าร่วมแสดงผลงานในงาน Tech Innovation 2018 ณ ประเทศสิงคโปร์
September 18, 2018

ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินักศึกษา

Ka_MU15

วันที่ 15 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีพร้อมมอบเกียรติบัตร และให้โอวาทกับผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ที่ได้เสียสละ อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม และทุ่มเทการทำงานตลอดระยะเวลาที่ได้ดำรงตำแหน่งอย่างเต็มกำลังความสามารถ ซึ่งจะเป็นต้นแบบ แห่งคุณงามความดี และเป็นแบบอย่างให้กับรุ่นน้องต่อไป โดยมีนักศึกษา ที่เข้ารับเกียรติบัตร จำนวน ทั้งสิ้น 61 ราย ณ ห้องประชุมนิลกาญจน์ ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

Recent post