พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล กับ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ม.มหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ จัดพิธีมอบเสื้อฝึกปฏิบัติงานและเสริมสร้างจรรยาบรรณวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561
September 24, 2018
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA
September 25, 2018

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล กับ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

Pharmacy-MOU_1

วันที่ 25 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภก. วิชิต โนสูงเนิน รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ภายใต้โครงการความร่วมมือพัฒนาการเรียนการสอนและทักษะในการปฏิบัติวิชาชีพเภสัชกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางเภสัชศาสตร์ของนักศึกษาและเภสัชกรประจำบ้านทั้งในระดับทั่วไปและระดับเฉพาะทาง และเพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมสำหรับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชในการเป็นแหล่งฝึกงานทางเภสัชศาสตร์ชั้นเลิศของประเทศไทยและในระดับนานาชาติ อีกทั้ง เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาทางวิชาการ การบริการ ตลอดจนการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์และคุณภาพของระบบการบริการในโรงพยาบาล

ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล ได้ร่วมลงนามความร่วมมือกับ รองศาสตราจารย์ นพ. ประยุทธ ศิริวงษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พร้อมทีมแพทย์ เภสัชกร และผู้แทนจากทั้งสองคณะฯ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเสนอ  ตัณฑเศรษฐี   ชั้น 2  ตึกอำนวยการ  คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

Recent post