สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา จัดวงเสวนาวิชาการระดับชาติว่าด้วย “แนวทางยับยั้งและป้องกันอาชญากรรมรุนแรงต่อเพื่อนมนุษย์: พิจารณาบริบทความรุนแรงและความเป็นไปได้ในการนำใช้ปทัสถาน R2P ในไทย”
September 21, 2018
วันสถาปนาเชื่อมสายสัมพันธ์ 24 ปี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
September 22, 2018

พิธีเปิด MaSHARES co-working Space @ PH

359C2ECB-190C-4323-AFEF-FF7816628645

          21 กันยายน 2561 ณ ชั้น 1 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิด MaSHARES co-working Space @ PH  โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล (INNOTECH) กล่าวรายงาน รองศาสตราจารย์ ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงความร่วมมือและการสนับสนุนด้านการพัฒนานวัตกรรม และ ดร.วนรักษ์ ชัยมาโย รองผู้อำนวยการ INNOTECH กล่าวต้อนรับ MaSHARES (มาแชร์) co-working Space @ PH เป็นความร่วมมือระหว่าง INNOTECH และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อจัดทำเป็นพื้นที่ co-working space สำหรับใช้เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเชื่อมโยงความต้องการเพื่อนำไปสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการทำธุรกิจร่วมกัน โดยได้ดำเนินการจัดตั้ง co-working space จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ พื้นที่ศาลายา และพื้นที่พญาไท (คณะสาธารณสุขศาสตร์)

Recent post