พิธีมอบรางวัลประกวดภาพถ่าย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล เข้าร่วมประชุมงานวิชาการ The 29th South East Association for Dental Education (SEAADE) Meeting
September 11, 2018
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีลงนามในข้อตกลงการปฎิบัติงานของส่วนงาน ( PA) ประจำปีงบประมาณ 2562
September 12, 2018

พิธีมอบรางวัลประกวดภาพถ่าย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561

photo

12 กันยายน 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล มอบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่ได้รับรางวัล ในโครงการประกวด ภาพถ่าย ประจำปี 2561 หัวข้อ “My Fond Memories of Mahidol University” การประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 17/2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ นที รักษ์พลเมือง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โครงการนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 37 ราย และได้รับ รางวัล จำนวน 5 ราย ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ
1. นายเอกชัย รักประยูร ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท (พร้อมเกียรติบัตร)

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
2. นายพฤทธิพงษ์ วุฒินันท์ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท (พร้อมเกียรติบัตร)

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
3. นายศิริพงศา โจโฉ ได้รับเงินรางวัล 8,000 บาท (พร้อมเกียรติบัตร)

รางวัลชมเชย (2 รางวัล)
4. นายอภิศักดิ์ อ่องศรี ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท (พร้อมเกียรติบัตร)
5. นายหฤทธิ์ ณ สงขลา ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท (พร้อมเกียรติบัตร)

Recent post