ลงนามบันทึกความร่วมมือ เรื่อง “การส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชน”

พิธีเปิดโครงการพัฒนานักบริหารระดับกลางมหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 17 Mahidol University Executives Development Program (MU-EDP #17)
September 10, 2018
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ทูลเกล้าถวายแจกันดอกไม้ พร้อมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
September 10, 2018

ลงนามบันทึกความร่วมมือ เรื่อง “การส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชน”

human2

วันที่ 10 กันยายน 2561 ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช ผู้อำนวยการสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ เรื่อง “การส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชน” ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กับสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, กระทรวงศึกษาธิการ, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน), สำนักอัยการสูงสุด, กรมสอบสวนคดีพิเศษ และกรมราชทัณฑ์ ภายในงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง “สิทธิมนุษยชนศึกษากับวาระแห่งความร่วมมือระดับชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยื่น” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ณ ห้องออดิทอเรี่ยม (ชั้น 2 อาคารทรงกลม) โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
โดยการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการด้านสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบ สามารถพัฒนาและประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมในด้านสิทธิมนุษยชน รวมทั้งสร้างองค์ความรู้ให้มีความสมบูรณ์โดยการประสานกับหน่วยงานต่างๆ จากทุกภาคส่วน โดยสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษามีบาทในการร่วมมือและสนับสนุนด้านการจัดทำหลักสูตรหรือกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ และพัฒนากระบวนการเรียนรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ร่วมสร้างกลไกและประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนอย่างบูรณาการและสามารถนำองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม

Recent post