พิธีเปิดโครงการพัฒนานักบริหารระดับกลางมหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 17 Mahidol University Executives Development Program (MU-EDP #17)
September 10, 2018
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
September 10, 2018

ลงนามบันทึกความร่วมมือ เรื่อง “การส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชน”

Recent post