สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล จัดกิจกรรม “INMU ร่วมลดโลกร้อน”
September 3, 2018
ครบรอบ 8 ปี วันสถาปนา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ
September 3, 2018

โครงการ Asia Pacific Youth Exchange – Korea 2018

apye01

ด้วย Hanyang University สาธารณรัฐเกาหลี ร่วมกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (ASEAN Development Bank) และองค์กร Urban Youth Academy กำหนดจัดโครงการ Asia Pacific Youth Exchange – Korea 2018 (โครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนเอเชียแปซิฟิก) ภายใต้หัวข้อ “Social venture for SGDs” ระหว่างวันที่ 12 – 20 สิงหาคม 2561 ณ Hanyang University วิทยาเขต Seoul และ ERICA กรุงโซลและเมืองอันซาน สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับหนังสือเชิญจาก Hanyang University สาธารณรัฐเกาหลี ให้ส่งอาจารย์และผู้แทนองค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมโครงการในฐานะเป็น Observer และ Participation จำนวน 3 คน รายนามดังนี้

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอิ้ม ตำแหน่งที่ปรึกษาด้านกิจการนักศึกษาต้นสังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

2) นางสาวมลธิภา เชื่อมวราศาสตร์ ตำแหน่ง รองประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล คนที่ 2          รหัสนักศึกษา 5880197 ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยนานาชาติ

3) นางสาวนริศา โกวิทยา ตำแหน่ง วิเทศสัมพันธ์ สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล          รหัสนักศึกษา 5881066 ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยนานาชาติ

โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพให้เยาวชนจากกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิกได้เรียนรู้บทบาทของตนเองในการผลักดันการพัฒนาสังคม และสร้างความเข้าใจในเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals) ทั้ง 17 ด้าน ได้แก่ การขจัดความยากจน การลดความเหลื่อมล้ำหรือความไม่เท่าเทียม เป็นต้น ตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการเยาวชนจะได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การฟังบรรยายจากวิทยากรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ การลงพื้นที่ในชุมชนเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตและสํารวจถึงปัญหาต่างๆในชุมชน และการนำเสนอผลงานของผู้เข้าร่วมโครงการสู่สาธารณชน

ตลอดระยะเวลา 9 วัน ในการเข้าร่วมโครงการ Asia Pacific Youth Exchange – Korea 2018 ผู้แทนนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 1 คน คือ นางสาวมลธิภา เชื่อมวราศาสตร์ ตำแหน่ง รองประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล คนที่ 2 ได้คว้ารางวัลจากการร่วมคิดค้นโปรเจคผ่านกิจกรรม APYE Korea – Campaign ได้รับรางวัล Winner Group of Popular Vote  นอกจากนี้ นางสาวนริศา โกวิทยา ตำแหน่ง วิเทศสัมพันธ์ สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ทาง Hanyang University สาธารณรัฐเกาหลี ได้พิจารณาเล็งเห็นถึงศักยภาพ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และความรู้ความสามารถ ได้รับการทาบทามให้เข้าร่วมเป็น Participation เพิ่มเติมในอีก 1โครงการ คือ โครงการ Social Venture Boothcamp โดย Hanyang University สาธารณรัฐเกาหลี เป็นผู้รับผิดชอบและสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด จึงนับว่านักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลทั้ง 2 คนได้ร่วมกันสร้างชื่อเสียงและเกียรติยศให้กับมหาวิทยาลัยมหิดลในระดับเวทีโลกเป็นอย่างมาก

Recent post