คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีลงนามในข้อตกลงการปฎิบัติงานของส่วนงาน ( PA) ประจำปีงบประมาณ 2562

พิธีมอบรางวัลประกวดภาพถ่าย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561
September 12, 2018
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ม.มหิดล รับโล่รางวัลผ่านเกณฑ์มาตรฐานการออกแบบอาคาร “BEC Awards” ประจำปี 2561
September 12, 2018

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีลงนามในข้อตกลงการปฎิบัติงานของส่วนงาน ( PA) ประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีลงนามในข้อตกลงการปฎิบัติงานของส่วนงาน (PA) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีลงนามในข้อตกลงการปฎิบัติงานของส่วนงาน (PA) จำนวน 38 ส่วนงาน ในการนี้รักษาการแทนอธิการบดีได้มอบหมายการดำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2559-2562 และนอกจากนั้นผู้บริหารมหาวิทยาลัยจะออกเยี่ยมส่วนงาน (PA- Visit) เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และรับทราบอุปสรรค โดยปีงบประมาณ 2562 เริ่ม (PA-Visit ) ประมาณเดือนตุลาคม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post