คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดพิธีกล่าวคำปฏิญาณตนของบัณฑิตแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 48 ประจำปี 2561

สถาบันวิจัยประชากรเเละสังคมจัดการประชุมเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย ชุดโครงการวิจัย “การดูเเลครอบครัวเปราะบางในสถานการณ์การเปลี่ยนเเปลงโครงสร้างประชากรเเละสังคมไทย”
September 18, 2018
พิธีมอบครุยวิทยฐานะแก่ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2560
September 18, 2018

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดพิธีกล่าวคำปฏิญาณตนของบัณฑิตแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 48 ประจำปี 2561

3479926E-17D4-41D2-AFE5-4677173A43CA

วันที่ 17 กันยายน 2561 ศาสตราจารย์ นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีกล่าวคำปฏิญาณตนของบัณฑิตแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 48 และงานอวยพรบัณฑิตรามาธิบดี ประจำปี 2561  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตใหม่ ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 และเป็นโอกาสวาระอันดีให้บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตใหม่ มีโอกาสแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่ออาจารย์ผู้มีพระคุณ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้อาจารย์ และนักศึกษารามาธิบดีได้พบปะสังสรรค์กับบัณฑิตใหม่ แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น และประสบการณ์ในการทำงาน รวมถึงอาจารย์มีโอกาสปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพแก่บัณฑิตใหม่และเสริมสร้างจิตสำนึกให้แก่บัณฑิตใหม่ มีความรู้สึกรักและผูกพันต่อสถาบัน ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Recent post