ประกาศผลรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยมหิดลเจรจาความร่วมมือกับสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย และ National Chung-Hsing University
September 3, 2018
สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล จัดกิจกรรม “INMU ร่วมลดโลกร้อน”
September 3, 2018

ประกาศผลรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2560

MUaward2018_5

3 กันยายน 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานแถลงข่าวผลรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2560 ร่วมแสดงความยินดีโดย รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประตาป สิงหศิวานนท์ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และ ดร.ณภัศศรณ์ ปัญญาสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมประตาป สิงหศิวานนท์ ชั้น 17 อาคารราชนครินทร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

สำหรับปีการศึกษา 2560 นี้ มีผู้ได้รับรางวัล 5 ราย จาก 4 สาขา ได้แก่ สาขาความเป็นครู สาขาการวิจัย สาขาการประดิษฐ์และนวัตกรรม และสาขาการบริการ ดังนี้

1) รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาความเป็นครู มีผู้ได้รับรางวัล จำนวน 2 ราย ได้แก่
1.1 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุพจน์ พงศ์ประสบชัย ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
1.2 รองศาสตราจารย์ พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2) รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการวิจัย มีผู้ได้รับรางวัล ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผลงานการวิจัย เรื่อง “การสร้างสายพันธุ์ ModifiedBordetella pertussis strains และ recombinant Escherichia coli เพื่อการผลิตวัคซีน”

3) รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการประดิษฐ์และนวัตกรรม มีผู้ได้รับรางวัล ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์นรัตถพล เจริญพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล และหัวหน้าหน่วยวิจัยด้านแคลเซียมและกระดูก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผลงานการประดิษฐ์และนวัตกรรม เรื่อง “ผลิตภัณฑ์และวิธีการเสริม
แคลเซียมสำหรับแม่ที่อยู่ในระหว่างให้นมบุตร”

4) รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการบริการ มีผู้ได้รับรางวัล ได้แก่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์อร่าม โรจนสกุล ภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ได้รับคัดเลือกทั้ง 5 ท่านจะเข้ารับพระราชทานรางวัลจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 20 กันยายน 2561 ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ติดตามรายละเอียดของข่าวได้ที่ …

Recent post