คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดลจัดอบรมหลักสูตรเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง สาขาจุลชีววิทยาคลินิก แขนงวิชาแบคทีเรียดื้อยา รุ่นที่ 2

สถาบันฯเด็ก จัดการประชุมเสวนา “การศึกษาพัฒนาด้านการบ่งชี้ด้านการคุ้มครองทางสังคมด้านเด็กและเยาวชน”
September 26, 2018
พิธีมอบเข็มราชสกุลมหิดลและเกียรติบัตร แก่ผู้เกษียณอายุฯ ประจำปี 2561
September 27, 2018

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดลจัดอบรมหลักสูตรเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง สาขาจุลชีววิทยาคลินิก แขนงวิชาแบคทีเรียดื้อยา รุ่นที่ 2

tm1

25 กันยายน 2561 ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง สาขาจุลชีววิทยาคลินิก แขนงวิชาแบคทีเรียดื้อยา รุ่นที่ 2 PROGRAM OF MEDICAL TECHNOLOGY SPECIALTY OF CLINICAL MICROBIOLOGY (ANTIMICROBIAL RESISTANT BACTERIA) โดยในปีนี้มีนักเทคนิคการแพทย์ที่สนใจ เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 27 คน จากโรงพยาบาลเขตสุขภาพทั่วประเทศไทย วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักเทคนิคการแพทย์ให้มีความรู้ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ รวมถึงแก้ไขปัญหาการทำงานและประสบการณ์การเรียนรู้ ด้านจุลชีววิทยาคลินิก เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล ระบาดวิทยาของโรคติดเชื้อและเชื้อดื้อยาที่ก่อโรคในประเทศ เป็นต้น โดยมีคณาจารย์จากภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิกฯ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ที่ปรึกษาหลักสูตร เป็นผู้ให้ความรู้ตลอดระยะเวลาอบรม ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post