สถาบันวิจัยประชากรเเละสังคมจัดการประชุมเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย ชุดโครงการวิจัย “การดูเเลครอบครัวเปราะบางในสถานการณ์การเปลี่ยนเเปลงโครงสร้างประชากรเเละสังคมไทย”

ม.มหิดล นครสวรรค์ ร่วมงานแถลงข่าวความสำเร็จโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่
September 18, 2018
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดพิธีกล่าวคำปฏิญาณตนของบัณฑิตแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 48 ประจำปี 2561
September 18, 2018

สถาบันวิจัยประชากรเเละสังคมจัดการประชุมเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย ชุดโครงการวิจัย “การดูเเลครอบครัวเปราะบางในสถานการณ์การเปลี่ยนเเปลงโครงสร้างประชากรเเละสังคมไทย”

physical4
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 ชุดโครงการ “การดูแลครอบครัวเปราะบางในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและสังคมไทย” ดำเนินการโดย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดการประชุมเพื่อนำเสนอผลการวิจัยโครงการย่อย 4 โครงการ คือ
1) การปรับวิถีการทำงานของครอบครัวเมื่อมีบุตร การศึกษาเชิงคุณภาพโดยใช้ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ โดย ผศ.ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา (หัวหน้าโครงการ)
2) ระบบสนับสนุนผู้สูงอายุแบบบูรณาการ: การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและกิจการเพื่อสังคม โดย อ.ดร.ธีรนงค์ สกุลศรี (หัวหน้าโครงการ)
3) การดูแลผู้สูงอายุในครัวเรือนซึ่งมีรูปแบบการอยู่อาศัยที่หลากหลายในสังคมไทย เพื่อประเมินความเข้มแข็งและความต้องการสนับสนุนของครัวเรือน โดย ผศ.ดร.ศุทธิดา ชวนวัน (หัวหน้าโครงการ)
4) กลไกของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลครัวเรือเปราะบาง: กรณีศึกษาครัวเรือนข้ามรุ่น และครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียว โดย ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา (หัวหน้าโครงการ)
ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุมได้ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ จาก Miss Emily Person, International Community School ในหัวข้อ “Physical therapy for low income seniors” โดยมี รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย รศ.ดร.เรณู สุขารมย์ ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายชุมชนและสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กล่าวเปิดการประชุม และ ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม กล่าวรายงานความเป็นมาโครงการวิจัยการดูแลครอบครัวเปราะบางในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและสังคมไทย ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมพูลแมน สุขุมวิท 21 (อโศก) กรุงเทพฯ

Recent post