ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ม.มหิดล รับโล่รางวัลผ่านเกณฑ์มาตรฐานการออกแบบอาคาร “BEC Awards” ประจำปี 2561
September 12, 2018
พิธีไหว้ครูนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2561
September 13, 2018

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง ม.มหิดล กับ ม.เกษตรศาสตร์และสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)

vice Cha-MOU_6

12 กันยายน 2561 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือเพื่อการพัฒนามาตรวัดรังสีทางชีวภาพของประเทศอันจะนำไปสู่การบริหารจัดการด้านมาตรวิทยารังสีทางชีวภาพของประเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) โดยมี ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจฯ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการลงนามบันทึกความเข้าใจฯ ว่า ตลอดระยะเวลาที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านมาตรวัดรังสีทางชีวภาพของประเทศมาโดยตลอด ซึ่งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการ เพื่อสนับสนุนและผลักดันให้ประเทศไทยเรามีความเข้มแข็งในด้านมาตรวัดรังสีทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมแสดงเจตนารมณ์ ได้กล่าวถึงการเสนอแนวคิดของ ศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เกี่ยวกับรังสีชีวภาพที่มีความเหมาะสม นอกจากนี้ ได้ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความเข้าใจในความร่วมมือระหว่างสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กับ มหาวิทยาลัยมหิดล และร่วมลงนามความร่วมมือ ระหว่าง ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ด้วย

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมเป็นเครือข่ายด้านมาตรวัดรังสีทางชีวภาพของประเทศให้แก่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) เพื่อร่วมกันพัฒนามาตรวัดรังสีทางชีวภาพให้สามารถประเมินค่าปริมาณรังสีให้กับผู้ได้รับรังสีในกรณีเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินทางรังสี โดยทำงานวิจัยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากรของทั้งสองฝ่ายที่จะเป็นประโยชน์ร่วมกัน จึงเห็นควรให้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือเพื่อการพัฒนามาตรวัดรังสีทางชีวภาพของประเทศ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงานตามข้อตกลงของทั้งสองฝ่าย

Recent post