พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง ม.มหิดล กับ ม.เกษตรศาสตร์และสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ม.มหิดล รับโล่รางวัลผ่านเกณฑ์มาตรฐานการออกแบบอาคาร “BEC Awards” ประจำปี 2561
September 12, 2018
พิธีไหว้ครูนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2561
September 13, 2018

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง ม.มหิดล กับ ม.เกษตรศาสตร์และสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)

vice Cha-MOU_6

12 กันยายน 2561 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือเพื่อการพัฒนามาตรวัดรังสีทางชีวภาพของประเทศอันจะนำไปสู่การบริหารจัดการด้านมาตรวิทยารังสีทางชีวภาพของประเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) โดยมี ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจฯ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการลงนามบันทึกความเข้าใจฯ ว่า ตลอดระยะเวลาที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านมาตรวัดรังสีทางชีวภาพของประเทศมาโดยตลอด ซึ่งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการ เพื่อสนับสนุนและผลักดันให้ประเทศไทยเรามีความเข้มแข็งในด้านมาตรวัดรังสีทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมแสดงเจตนารมณ์ ได้กล่าวถึงการเสนอแนวคิดของ ศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เกี่ยวกับรังสีชีวภาพที่มีความเหมาะสม นอกจากนี้ ได้ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความเข้าใจในความร่วมมือระหว่างสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กับ มหาวิทยาลัยมหิดล และร่วมลงนามความร่วมมือ ระหว่าง ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ด้วย

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมเป็นเครือข่ายด้านมาตรวัดรังสีทางชีวภาพของประเทศให้แก่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) เพื่อร่วมกันพัฒนามาตรวัดรังสีทางชีวภาพให้สามารถประเมินค่าปริมาณรังสีให้กับผู้ได้รับรังสีในกรณีเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินทางรังสี โดยทำงานวิจัยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากรของทั้งสองฝ่ายที่จะเป็นประโยชน์ร่วมกัน จึงเห็นควรให้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือเพื่อการพัฒนามาตรวัดรังสีทางชีวภาพของประเทศ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงานตามข้อตกลงของทั้งสองฝ่าย

Recent post