คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติฯ “สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กับการสาธารณสุขไทย”

มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
September 28, 2018
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุม World Education Day 2018
October 2, 2018

คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติฯ “สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กับการสาธารณสุขไทย”

Pharmacy-61-9

29 กันยายน 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กับการสาธารณสุขไทย และพระราชทานรางวัล เกียรติบัตร ทุนการศึกษาแก่บัณฑิตและนิสิตนักศึกษา ในปีนี้ เภสัชกรชวัลวิชญ์ เลิศตระการสกุล บัณฑิตจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับพระราชทานรางวัล และได้รับใบประกาศเกียรติคุณเภสัชศาสตร์ดีเยี่ยม จากการคัดเลือกบัณฑิตแพทยศาสตร์ดีเด่น ทันตแพทยศาสตร์ดีเด่น และเภสัชศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2561

ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติฯ “สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กับการสาธารณสุขไทย : การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค” ซึ่งจัดโดยมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมชนก ระหว่างวันที่ 27-30 กันยายน 2561 นอกจากนี้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมจัดนิทรรศการในกลุ่มสถาบันเภสัชศาสตร์อื่นๆ โดยสาธิตการทำยาดมสมุนไพร ณ บริเวณ Lifestyle Hall ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

Recent post