พิธีมอบครุยวิทยฐานะแก่ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2560

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดพิธีกล่าวคำปฏิญาณตนของบัณฑิตแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 48 ประจำปี 2561
September 18, 2018
มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับ Prof. Dr. Dean Jamison แห่ง Institute for Global Health Sciences, San Francisco, USA
September 19, 2018

พิธีมอบครุยวิทยฐานะแก่ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2560

degree01

18 กันยายน 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีมอบครุยวิทยฐานะแก่ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องจรินทร์ยารัศมิ์ ชั้น 3 อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
– ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์กฤษฎา รัตนโอฬาร
– ปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.กอบกุล พันธ์เจริญวรกุล
– ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (อายุรศาสตร์เขตร้อน) ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ชิเกยูกิ คาโน (Professor Dr. Shigeyuki Kano, M.D., Ph.D.)
– ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีชีวภาพ) ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ทิโมที วิลเลี่ยม ฟลีเกล (Professor Dr.Timothy William Flegel, Ph.D.)
– ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิทยาการพืช) ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ โทโยกิ โคซาอิ(Professor Emeritus Toyoki Kozai, Ph.D.)
– ปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภก.ญ. นันทวัน บุณยะประภัศ
– ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ได้แก่ นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2560 ทั้ง 7 ท่าน จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post