คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดพิธีกล่าวคำปฏิญาณตนของบัณฑิตแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 48 ประจำปี 2561
September 18, 2018
มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับ Prof. Dr. Dean Jamison แห่ง Institute for Global Health Sciences, San Francisco, USA
September 19, 2018

พิธีมอบครุยวิทยฐานะแก่ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2560

degree01

18 กันยายน 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีมอบครุยวิทยฐานะแก่ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องจรินทร์ยารัศมิ์ ชั้น 3 อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
– ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์กฤษฎา รัตนโอฬาร
– ปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.กอบกุล พันธ์เจริญวรกุล
– ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (อายุรศาสตร์เขตร้อน) ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ชิเกยูกิ คาโน (Professor Dr. Shigeyuki Kano, M.D., Ph.D.)
– ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีชีวภาพ) ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ทิโมที วิลเลี่ยม ฟลีเกล (Professor Dr.Timothy William Flegel, Ph.D.)
– ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิทยาการพืช) ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ โทโยกิ โคซาอิ(Professor Emeritus Toyoki Kozai, Ph.D.)
– ปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภก.ญ. นันทวัน บุณยะประภัศ
– ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ได้แก่ นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2560 ทั้ง 7 ท่าน จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post