มหิดลอินเตอร์จับมือทำ MOU กับรร.มัธยมชั้นนำทั่วประเทศ

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติรับการตรวจ เพื่อขอต่ออายุด้านการวิจัย จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
September 7, 2018
มหิดลอินเตอร์จัดปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติกว่า 200 คน
September 7, 2018

มหิดลอินเตอร์จับมือทำ MOU กับรร.มัธยมชั้นนำทั่วประเทศ

C3A10B5B-6BA1-4D3B-BD1E-C376F10FFE3F

วันที่ 7 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์ นพ.พิทยา จารุพูนผล  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามความร่วมมือในโครงการ MUIC Excellence Entrance Track (MEET) กับผู้บริหารจากสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจำนวนกว่า 20 สถาบันทั่วประเทศที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร English Program (EP), Intensive English Program (IEP), Bilingual, English Immersion Program, International Program (IP), Modern Language Program (MLP) หรือหลักสูตรอื่นๆ ที่เทียบเท่า ณ ห้องจรินทร์ยารัศมิ์ อาคารอทิตยาทร มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการ MEET มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารวิทยาลัยนานาชาติและผู้บริหารจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยพัฒนานักเรียนและส่งเสริมการเรียนการสอนระบบนานาชาติในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้เป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล เหมาะสมสอดคล้องกับการจัดการศึกษาแบบ Liberal Education ของวิทยาลัยฯ พร้อมเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่วิทยาลัยฯต่อไป

Recent post