การบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่17 (MU-EDP#17)

ม.มหิดล เปิดตัว Brand แห่งการสร้างนวัตกรรม โดยสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพิ่มศักยภาพการสร้างนวัตกรรมสู่ระดับนานาชาติ
October 3, 2018
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับทีมบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
October 3, 2018

การบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่17 (MU-EDP#17)

001

3 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง บรรยายหัวข้อ “การบริหารจัดการงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย” จากนั้น ในช่วงบ่าย รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ บรรยายหัวข้อ “EdPEx กับการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็น World Class University” และ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี บรรยายหัวข้อ “การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์” ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่17 (MU-EDP#17) ณ ห้องทวีวัฒนา ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีศักยภาพในการดำรงตำแหน่งบริหาร เพิ่มความรู้ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติที่ถูกต้องในการบริหารจัดการ ตลอดจนมีค่านิยมและจริยธรรมที่เหมาะสม รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายการบริหารงานให้สอดคล้องตามนโยบายและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยมีหลักสูตรการฝึกอบรมครอบคลุมกลุ่มวิชา ได้แก่ การบริหารตนเอง การบริหารองค์กรและภาวะผู้นำ เครื่องมือและเทคนิคในการบริหารจัดการ การจัดการทุนในภาวการณ์แข่งขัน และการบริหารจัดการสู่อนาคต

Recent post