ม.มหิดล เปิดตัว Brand แห่งการสร้างนวัตกรรม โดยสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพิ่มศักยภาพการสร้างนวัตกรรมสู่ระดับนานาชาติ

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Ministry of Research, technology, and Higher Education ประเทศอินโดนิเซีย
October 3, 2018
การบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่17 (MU-EDP#17)
October 3, 2018

ม.มหิดล เปิดตัว Brand แห่งการสร้างนวัตกรรม โดยสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพิ่มศักยภาพการสร้างนวัตกรรมสู่ระดับนานาชาติ

int01

วันที่ 3 ตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัยมหิดลจัดงานเปิดตัว brand “ iNT ”  ของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมเปิดพื้นที่สร้างสรรค์งานร่วมกัน (co-working space) ภายใต้ brand MaSHARES แห่งแรกของมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับให้อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นักศึกษา สามารถเข้ามาใช้เพื่อระดมสมองพัฒนางานนวัตกรรมได้ ณ ชั้น 2 อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี รองศาสตราจารย์นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในงานครั้งนี้

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Institute for Technology and Innovation Management)  เป็นหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่สนับสนุนงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา งานบริการวิจัยและวิชาการ การสร้างระบบนิเวศผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Ecosystem) เพื่อส่งเสริมและบ่มเพาะให้เกิดงานนวัตกรรมที่สามารถถูกถ่ายทอดเทคโนโลยี ไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 อันเป็นการขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืน  ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน งานวิจัยจึงต้องถูกถ่ายทอดอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง รวมถึงมีเป้าหมายในการส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยมหิดลไปสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการสร้างนวัตกรรม  ในระดับนานาชาติ ในการนี้ สถาบันฯ จึงสร้างแบรนด์ (Brand) ให้มีภาพลักษณ์ที่โดดเด่น แตกต่าง และเป็นสื่อที่สร้างความมั่นใจในคุณภาพสำหรับนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดล จึงกำหนดแบรนด์ของสถาบันใหม่คือ “iNT”  

           ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ภัทรชัย กีรติสิน กล่าวเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยมหิดล ยังได้สร้างแบรนด์สำหรับพื้นที่สร้างสรรค์งานร่วมกัน (co-working space) เพื่อสนับสนุนบรรยากาศที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ภายใต้ชื่อ  MaSHARES” เป็นพื้นที่เปิดกว้างสำหรับอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ที่จะเข้าใช้บริการในการสร้างความคิดใหม่ๆ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาประเทศ และมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างผู้ประกอบการ (Entrepreneurial University)  โดยแห่งแรกตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคารสาธารสุขวิศิษฏ์ (อาคาร 1) คณะสาธารณสุขศาสตร์ พญาไท เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2561 และวันนี้เป็นการเปิดตัวแห่งที่สอง ซึ่งนับเป็นพื้นที่แรกในวิทยาเขตศาลายา ณ ชั้น2 อาคารอทิตยาทร  วิทยาลัยนานาชาติ  ชาวมหิดลสามารถเข้ามาใช้บริการได้ทั้ง 2 แห่ง ไม่ว่าจะนั่งคิด นอนคิด ยืนคิด หรือร่วมกันคิด หรือการระดมสมองเพื่อสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก MaSHARES ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มีไอเดียดีๆ มาร่วมสร้างสรรค์การทำงานนอกกรอบ สามารถเข้าใช้  โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่ต้องจองล่วงหน้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://int.mahidol.ac.th

         ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวในพิธีเปิดงานครั้งนี้ ในหัวข้อ A Road to Innovation…Start at Mahidol University  โดยมหาวิทยาลัยมหิดลให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมด้านงานวิจัยมาโดยตลอด มุ่งเน้นให้งานวิจัยสามารถนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมที่นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อชุมชน สังคม และมีส่วนช่วยพัฒนาความก้าวหน้าของประเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล  มีอาจารย์และนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา และสามารถเป็นผู้นำในการพัฒนางานวิจัยในระดับนานาชาติ  รวมถึงมีเป้าหมายในการสนับสนุนนักศึกษาให้มีความพร้อมทั้งในด้านวิชาชีพ เทคโนโลยี และการสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต  ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนอย่างเต็มที่ที่จะเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมของประเทศไทยและในระดับนานาชาติ

รองศาสตราจารย์นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกล่าวในพิธีเปิดงาน ในหัวข้อ A Dynamic from Policy to University Innovation  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0  ซึ่งมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นกลไกสำคัญในการนำประเทศไทยให้ก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง ให้เกิดความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ  ซึ่งมหาวิทยาลัยนับเป็นกลไกสำคัญยิ่งในการผลักดันให้เกิดนวัตกรรม  โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในระดับประเทศและระดับสากล จะมีบทบาทสำคัญที่จะช่วยพัฒนาและสร้างระบบนวัตกรรมของประเทศไทยได้  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและภาครัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนอย่างเต็มที่ และมีโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหลายโครงการเพื่ออาศัยนวัตกรรมเป็นตัวกำหนดทิศทางอนาคตของประเทศไทย

          ภายในงาน ยังมีการแสดงผลงานนวัตกรรมที่โดดเด่นของอาจารย์และนักวิจัย ของมหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงโครงการจัดตั้งชมรม Mahidol Startup Club ซึ่งเกิดขึ้นจากการรวมตัวของนักศึกษาจากหลายคณะของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีความสนใจในการพัฒนานวัตกรรมและการทำธุรกิจ startup  เพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาทักษะและประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา  ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่  เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือทั้งภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่นๆ ภายนอก  อันจะส่งเสริมให้เกิดระบบการสร้างนวัตกรรมได้อย่างครบวงจร

Recent post