รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานนายกรัฐมนตรีพบนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ “นักวิทย์รุ่นใหม่นำไทยไปด้วยกัน-Reinventing Thailand @ Young Scientists” ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล เจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ CMU, Taiwan
October 31, 2018
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าเยี่ยมมหาวิทยาลัย Fudan ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
October 31, 2018

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานนายกรัฐมนตรีพบนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ “นักวิทย์รุ่นใหม่นำไทยไปด้วยกัน-Reinventing Thailand @ Young Scientists” ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

sciene3

31 ตุลาคม 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานนายกรัฐมนตรีพบนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ “นักวิทย์รุ่นใหม่นำไทยไปด้วยกัน-Reinventing Thailand @ Young Scientists” และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับกลุ่มนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่นำเสนอเรื่องการวิจัยขั้นแนวหน้า (Frontier Research) และมอบสมุดปกขาว แด่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

Recent post