กิจกรรม Honda Dream Road ถนนในฝัน..ถนนปลอดอุบัติเหตุ
October 10, 2018
สถาบันฯเด็ก จัดการอบรม “การพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบ MOOC and SPOC”
October 11, 2018

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดการประชุมระดมสมอง “ประชากรฐาน ความเป็นเมืองและการย้ายถิ่น”

131137

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 โครงการการปรับปรุงการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ศ.เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล หัวหน้าโครงการฯ ศ.เกียรติคุณ ดร. อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ ศ.ดร.ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง และคณะ จัดการประชุมระดมสมอง “ประชากรฐาน ความเป็นเมืองและการย้ายถิ่น” ณ ห้องกมลฤดี ชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร

Recent post