สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดการประชุมระดมสมอง “ประชากรฐาน ความเป็นเมืองและการย้ายถิ่น”

กิจกรรม Honda Dream Road ถนนในฝัน..ถนนปลอดอุบัติเหตุ
October 10, 2018
สถาบันฯเด็ก จัดการอบรม “การพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบ MOOC and SPOC”
October 11, 2018

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดการประชุมระดมสมอง “ประชากรฐาน ความเป็นเมืองและการย้ายถิ่น”

131137

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 โครงการการปรับปรุงการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ศ.เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล หัวหน้าโครงการฯ ศ.เกียรติคุณ ดร. อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ ศ.ดร.ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง และคณะ จัดการประชุมระดมสมอง “ประชากรฐาน ความเป็นเมืองและการย้ายถิ่น” ณ ห้องกมลฤดี ชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร

Recent post