คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดงาน “ปาฐกถาเกียรติยศ วิจิตร บุณยะโหตระ ครั้งที่ 7”

มหาวิทยาลัยมหิดลจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนากระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในระดับหัวหน้างานการศึกษา”
October 8, 2018
มหิดลอินเตอร์จับมือโพสต์ทูเดย์จัด Wealth Campus
October 8, 2018

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดงาน “ปาฐกถาเกียรติยศ วิจิตร บุณยะโหตระ ครั้งที่ 7”

Rama-Oct_181008_0003

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน“ปาฐกถาเกียรติยศ วิจิตร บุณยะโหตระ ครั้งที่ 7” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ คลินิก นพ.พรชัย มูลพฤกษ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงาน โอกาสนี้ ได้รับเกียรติ จาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นองค์ปาฐก บรรยาย เรื่อง “พอเพียงอย่างไร ให้อยู่อย่างยั่งยืน” โดยมี ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นพ.วิจิตร บุณยะโหตระ มอบโล่ที่ระลึกพร้อมทั้งกล่าวขอบคุณองค์ปาฐก และยังได้มอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ โดยมี รองศาสตราจารย์นพ.ปิยะ สมานคติวัฒน์ รองหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนรับมอบ งานดังกล่าวฯ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายครั้งนี้จำนวนมาก ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post