การบรรยายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างความเข้าใจเกณฑ์ EdPEx กับงานของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านศิลปะและการออกแบบ ประจำปี 2561
October 25, 2018
ม.มหิดล แสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นแพทย์ศิริราช ประจำปี 2561
October 25, 2018

การบรรยายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างความเข้าใจเกณฑ์ EdPEx กับงานของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

edpex1

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างความเข้าใจเกณฑ์ EdPEx กับงานของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ แก่บุคลากรของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ EdPEx สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงระบบการดำเนินงานเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นตามเป้าหมาย โดยในช่วงเช้า เป็นการบรรยายวัตถุประสงค์ของการนำเกณฑ์ EdPEx มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ และในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรม Workshop การเขียนรายงานหมวดกระบวนการและหมวดผลลัพธ์  ณ ห้องประชุมศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post